Черна реторика

В тази статия:

 1. Основи на черната реторика
 2. Влияние на черната реторика върху емоциите
 3. Манипулация чрез убеждаване
 4. Черната реторика и междуличностните отношения
 5. Как да разпознаем черната реторика?
 6. Справяне с черната реторика

Комуникацията има ключова роля за това как реализираме и материализираме вътрешния си потенциал. Затова е важно да разберем влиянието на различните реторически техники върху нашата психика при взаимодействие с другите. Една от тези техники е черната реторика, която често се използва с цел манипулация и постигане на желан резултат чрез отрицателни или агресивни методи. В тази статия ще разгледаме психологическите ефекти на черната реторика и ще предложим практически съвети за откриване и справяне с манипулативните техники.

Основи на черната реторика

Основите на черната реторика се описват в едноименната книга на д-р Карстен Бредемайер, която разглежда силата и ефективността на речта. Тази форма на комуникация използва различни техники с цел да убеди аудиторията или опонента да приеме нашите аргументи. Техниките, използвани в черната реторика, включват речеви стратегии, диалектика, еристика и рабулистика.

Чрез използването на реторика, говорещият се стреми да въздейства на емоциите и мислите на слушателите. Той използва различни техники за убеждаване, като изяснява своите аргументи и предизвиква реакции от страна на аудиторията.

Диалектиката е науката за изграждане на взаимно разбиране и съгласие чрез вербална комуникация и преговори. Това позволява на говорещия да постигне желания резултат и да намери обща почва с опонента си.

Еристиката е изкуството на водене на спор, като се използват техники за постигане на победа.

Рабулистиката е малък раздел от еристиката, който включва аргументационни техники, използвани за изкривяване и промяна аргументите на опонента.

Техниките, които се обсъждат в книгата, целят провеждането на целенасочена дискусия с почти всеки, независимо дали съществува позитивно или агресивно отношение между участниците. Чрез черна реторика може да се постигне консенсус, взаимно разбиране и внедряване на собствените идеи в ума на опонента.

В бизнеса и мениджмънта се използват различни комуникационни техники, включително и черна реторика. Мениджърите и търговските агенти се възползват от различни методи, за да изградят диалог с клиентите и колегите си. Те използват както вербални, така и невербални техники, като езика на тялото, за да убеждават и комуникират ефективно.

Черната реторика е мощно средство за влияние, което се използва в различни сфери на живота, включително в бизнеса, за постигане на поставените цели и установяване на успешни взаимодействия.

Влияние на черната реторика върху емоциите

Черната реторика има силно въздействие върху емоциите. Тя използва манипулативни техники, които имат за цел да предизвикат силни емоционални реакции. Една от тези техники е посочването на екстремни примери или ситуации, които предизвикват страх, гняв или вина. Чрез активирането им черната реторика се стреми да повлияе на мисленето и поведението на опонента.

Темата за климатичните промени е една от сферите, в които се използва черна реторика, за да се въздейства колективно на емоциите. Изказванията, които представят екстремни сценарии за бъдещето, като „планетата ще бъде унищожена“ или „нищо не може да спаси Земята“, имат за цел да събудят страх и безпомощност. Тези емоционални реакции водят до повишена готовност за действие, но също така и до липса на спокойствие и невъзможност за допускане на други гледни точки.

Чрез осъзнаване на тези манипулативни техники и съответните емоционални реакции, може да се разбере как точно черната реторика оказва влияние, така че да развием по-критичен подход към комуникацията, на която биваме подлагани и въвличани.

Манипулация чрез убеждаване

Черната реторика не се ограничава само до влияние върху емоциите, а често използва и манипулиране на убежденията. Тя има за цел да промени възгледите и да ни убеди в определени идеи, с определена (користна) цел.

Манипулацията чрез убеждаване използва лъжи и преувеличение. Чрез предаването на невярна или изопачена информация, черната реторика се опитва да убеди в нещо, което не отговаря на истината. Освен това, използва и стратегии като „черно-бяло мислене“, което ограничава способността да видим нюансите и сложността на различните въпроси. Тя създава идеята на само две противоположни и непроменливи страни, без възможност за нюансиране, компромис или преговори. Това автоматично ни убеждава в правотата на отсрещната страна и недостатъците на нашата, без да се разглеждат аргументите и фактите, които ѝ противоречат.

Чрез разбиране на тези манипулативни техники и постоянно излагане на различни гледни точки, можем да станем по-критични и устойчиви на подобно убеждаване.

Черната реторика и междуличностните отношения

Черната реторика има значително влияние върху междуличностните отношения и комуникацията с другите. Когато се използва агресивно и обидно, тя води до отчуждение и разрушаване на доверието между хората.

Използването на черна реторика в общуването създава конфронтация и конфликт. Вместо да се насърчава взаимното разбиране и търсенето на взаимоизгодни решения, тя подхранва негативни емоции и подклажда ненужни противоречия. В резултат, създава стена между хората и затруднява възможността за постигане на компромиси и конструктивно сътрудничество.

Важно е да се разбере, че комуникацията, базирана на уважение и сътрудничество, е по-ефективен начин за постигане на добри межличностни отношения. Чрез прекратяване на употребата на черна реторика и насърчаване на взаимното слушане и разбиране, могат да се изградят по-хармонични и плодотворни взаимодействия.

Тези, които използват механизмите на черната реторика, деактивират своите опоненти, като превръщат разговора в игра, в която манипулират чрез емоции. За победител се счита онзи, който открие най-ефективните трикове. Не бива да забравяме, обаче, че победата струва определена цена.

Скритите мотиви

Истинските мотиви, намерения, планове и концепции остават скрити зад завесата. Никой не ги разкрива по време на преговорите, за да запази възможност за маневриране и въвеждане на нови стратегии. В същото време, опонентът избягва открития сблъсък, но се стреми да говори, за да обърка противниците.

Когато объркването достигне своя връх, посоката на дискусията внезапно се променя, а черната реторика се издига като универсален спасител и насилствено представя решение на проблема. При такова поведение, всички други участници в дискусията са изключени, а манипулаторът получава всеобщо признание под формата на съгласие с предложението си.

Майсторите на черната реторика умело манипулират дискусията, като убеждават опонентите в своята предполагаема неутралност. Това означава, че те играят по свои правила на масата за преговори. Основната цел е да се постигне победа. Ако целта не бъде постигната, такива партньори ще потърсят нови начини, като се съюзят с други участници и използват различни сложни, честни или нечестни методи.

Тактиката на черната реторика включва комуникативен контраст, постоянно противоречие на емоциите и чувствата. Тя се характеризира с определена нелогичност в поведението. Ако реториката и логиката имат връзка помежду си, действията се развиват по различен начин.

В случаите, когато се очаква отбраняване от страна на опонента, водещият използва кротка, но упорита съпротива, особено ако опонентът разчита на компромис. Мениджърите, които се облягат на черна реторика, имат за цел да объркат опонентите с речеви трикове, непоследователност в темата и маневри, така че да разрушат разговора, за да постигнат желания резултат.

Черната реторика е магически демагогски инструмент, който вдъхновява опонента с различна гледна точка. Магическата сила на езиковите изрази се крие в способността им да пораждат спорове и дебати, да подчертават, пропагандират и предизвикват конфликт така, че говорещият винаги да излиза победител – чрез коварство и измама.

Как да разпознаем черната реторика?

Разпознаването на черната реторика е ключово за справяне с нейните манипулативни ефекти. Има няколко признака и характеристики, които могат да ни помогнат да разпознаем кога сме изложени на тази техника.

Един от тези признаци е използването на атаки и обиди вместо аргументирано обсъждане на идеи и гледни точки. Когато сме свидетели на агресивна и обидна реч, трябва да сме нащрек и да се запитаме за целта на тези атаки.

Още един признак на черната реторика е използването на лъжи, преувеличения и изкривяване на фактите. Когато информацията, която получаваме, не отговаря на обективната реалност или се използват прекалено емоционални и общи твърдения, трябва да бъдем критични и да търсим потвърждение на фактите.

Чрез разбиране на тези признаци и постоянно наблюдение, можем да засечем черната реторика и да я изолираме, преди да се повлияем отрицателно.

Черният оратор

Всеки, който прилага черната реторика на д-р Карстен, нарушава принципите на обичайната реторика. Манипулаторът постоянно подкрепя мнението на своя събеседник, създава усещането за равнопоставен диалог, че се взимат предвид интересите и на двете страни, че се създава партньорство, откритост и дружелюбие. В действителност, обаче, той обезоръжава противника.

Ораторът, който използва черна реторика, непрекъснато търси нови начини и методи за въздействие, когато текущите методи вече не са ефективни. Той разполага с богат набор от различни модели за изграждане на речта и усъвършенствани техники, с които умело размива границите на диалога. За него е от съществено значение да постигне целта си, а всички останали (етични) норми на разговора са несъществени.

Черният оратор разрушава старите граници на разговора и създава нови, като взема предвид новите си аргументи, както и създадените от него проблеми и нови логически конструкции (без да се отчитат старите). Той използва деструктивно отричане, като съчетава това с градивни убеждения.

Цялата сила и магия на черната реторика се крият в умелото манипулиране чрез думи, като се използват всички възможности на речта и езика, както и техники, насочени към нарушаване на нормалния ход на мисълта на противника.

Тактики

Една от основните тактики на ораторите, които използват черна реторика, е да създават контрасти в комуникацията, а оттам и емоционални противоречия, които се проявяват като нелогичност и противоположност на обичайната реторика, в която има ясна връзка с логиката.

Друг подход в черната реторика е да се повтаря една и съща мисъл възможно най-много пъти, но по различни начини (лууп). В действителност не е добре да се повтаря едно и също изречение безкрайно много пъти, защото събеседникът го възприема като безразличие или неуважение (загуба на време, липса на консистенция).

Мисълта трябва да бъде изразена по различни начини, и колкото по-разнообразни са те, толкова по-добре. Могат да се използват синоними и авторитетни мнения, поддържащи основната тема.

Ако забележим, че ни лъжат в очите, можем да зададем пряк въпрос, като например: „Смятате ли, че, ако бяхте на мое място, щяхте да сметнете думите си за достоверни?“

Ако усещаме, че опонентът настоява твърде много за идеята си, би било ефективно да го разсеем и отклоним с въпроси. Това работи, ако той използва гореспоменатата тактика (повторението). Чрез често разсейване за него е по-трудно да проследи диалога и по-малко вероятно да успее да предложи своята идея, като в същото време имаме по-лесен достъп до представянето на нашата идея.

Друг подход е да съсредоточим вниманието на събеседника върху някакъв незначителен детайл и да го разгледаме от различни ъгли, докато той загуби първоначалната си идея. Ако и това не доведе до желания резултат, можем да зададем странични въпроси, докато в същото време внимателно обмисляме своите действия.

Ако няма сериозна конфронтация на мненията, но все пак желаем да насочим фокуса върху нещо конкретно, можем да поставим идеята си по начин, по който той самият би искал да последва. Ако създадем положителна картина на нещата, не е необходимо директно убеждаване със сериозни аргументи.

Справяне с черната реторика

 • За успешно предаване на идеите си, е необходимо да се научим как да използваме умело аргументацията и да внушим на събеседниците си желание да ни слушат. Можем да постигнем това, като изградим и подобрим реторическите и диалектическите си умения.
 • Необходимо е да избягваме вербални и психологически сигнали, които биха могли да подкопаят нашата компетентност или успех.
 • Добре е да подкрепим твърденията си с факти и да изразим ясно позицията си.
 • Важно е да се предвидят възможните слабости и дефекти в аргументацията ни, като последователно и професионално обобщим това, което искаме да предадем на човека отсреща.
 • Да обобщим накратко позицията на противоположната страна и да предвидим възможните отговори.
 • Да повтаряме най-значимите точки от посланието си, като се връщаме към тях в различните етапи на разговора и евентуалните следващи срещи.
 • Да подкрепим провокациите си със солидни факти и информация.
 • Да сме внимателни при проверката на предоставената информация и да не допускаме да бъдем отвлечени от незначителни детайли, които замъгляват реалната важност на фактите, необходими за вземане на решение.
 • Ако ни се налага настоятелно определен модел за оценка на представената информация, има множество причини да го отхвърлим.
 • Когато ни бъдат предоставени определени критерии за избор или готови факти, следва да сме внимателни при оценката им и да проверим дали наистина са достоверни.

Манипулации

Манипулациите се основават върху налагане на определени възприятия, което е идеална почва за… манипулация.

Същата схема се използва и в случаите на мобинг (групове психически тормоз върху някого, например върху колега на работното място). Често се използва умишлено замъгляване на представата на другите за реалното положение (например, газлайтинг).

Ако някога започнем да губим способността си за самостоятелно мислене или развитие на определена тема, би било ефективно да помислим на спокойно място дали в дадената ситуация се използват подобни трикове срещу нас.

Манипулацията може да се основава върху убедителни аргументи, които позволяват на противника да представи благоприятна гледна точка. Това е нещо, което много хора практикуват днес.

Черна и бяла реторика

Разликата между черната реторика на д-р Карстен Бредемайер и класическата бяла реторика е, че обикновената реторика спазва определени етични правила. Черната реторика ги игнорира. За да се справим с черната реторика и нейните манипулативни ефекти, е важно да развием по-критичен подход към комуникацията и собствени комуникационни умения.

Първо, трябва да бъдем осведомени и информирани. Когато сме наясно с манипулативните техники, които се използват в черната реторика, имаме по-голяма възможност да ги разпознаем и да й противодействаме.

Второ, трябва да насърчим открития и конструктивен диалог. Когато общуваме, трябва да се стремим към обективност и уважение към гледните точки на другите, да слушаме внимателно и да задаваме въпроси, за по-добро разбиране.

Психологията ни учи на критично мислене, а черната реторика твърде много напомня на манипулативните подходи, присъщи на нарцисистите. В ерата на социалните мрежи, фалшивите, непроверени новини и информация, както и на колективна травма, базирана на невежество за собствения ни вътрешен свят, сме длъжни да подлагаме всяко твърдение и мисъл на съмнение.