Равенство-между-половете-и-мъжете-като-заменимия-пол

В тази статия:

Още с поемането на първата ни глътка въздух като някой от двата биологични пола, мъжки или женски, към нас вече се отнасят като към момичета или момчета – с целия товар на всички очаквания и стереотипи.

Равенство между половете – какво означава?

Равенството между половете е основен принцип на съвременното общество. То е идеал, който мнозина преследват и който има голямо значение за нашето общество. Означава, че мъжете и жените са равни във всички аспекти на живота – в образованието, здравеопазването, законодателството, професията и др. Това означава, че никой не трябва да бъде дискриминиран или ограничаван поради пола си.

Равенството между половете е тясно свързано с принципа на социалната правоспособност, което се основава на идеята, че всички хора имат равни права и свободи, без значение от техния пол, възраст, етнически произход, религия или друга характеристика. Равенството между половете се отнася до много области на живота, като например:

 1. Равенство в образованието – равни възможности за образование.
 2. Равенство в работата – справедливо заплащане и равни възможности за изкачване в кариерата.
 3. Равенство в здравеопазването – равен достъп до същите медицински услуги и лечение.
 4. Равенство в политиката – жените трябва да имат право да се кандидатират и да бъдат избирани за политически длъжности, както и мъжете.
 5. Равенство при законодателството – законите трябва да защитават както мъжете, така и жените от дискриминация и нарушения на правата им.
 6. Равенство в домашните и семейни взаимоотношения – жените и мъжете трябва да имат равни права и задължения, когато става дума за домакинството, възпитанието на децата, грижите за болните или възрастните членове на семейството.

Една от значителните прояви на дискриминация, въз основа на пола, се изразява в третирането на мъжете като заменимия пол.

Например, социалните мрежи и приложенията за запознанства съдействат за краткотрайните отношения на конвейер. Масово никой не се притеснява, че ще остане сам, не полага усилия да запази човека до себе си или пък да развие връзката, защото му липсва емоционалната зрялост и самоконтрол с постоянство да инвестира в себе си и своя просперитет. Това тренира емоционално недостъпни и емоционално отдалечени от себе си хора, често ставащи родители, без да осъзнават каква щета могат да причинят.

И двата пола са заменими поради изобилието, достъпността, стремежа към бягство от реалността + допаминова стимулация. Следващият/следващата е на един клик и един чат. Захладня. Няма дълбочина, няма автентичност, не са себе си, не са на себе си, играят се роли – театри за егото, фалшиво ухажване и спазване на ритуали поради високи очаквания, с надеждата за сбъдване на „нещото“, на инстаграмската фантазия.

Разбира се, има и изключения.

Равенството между половете не трябва да означава, че жените са по-важни от мъжете, или обратното, а по-скоро, че жените и мъжете имат равностойни права и възможности.

В съвременното общество, терминът „заменим пол“ се използва, за да опише силната позиция на жените спрямо мъжете:

Жените са винаги тези, които избират. Мъжете се използват за разплод и са източник на удоволствия (финанси и разнообразие).

Този концепт има важни последствия за мъжете и техния живот, и затова е важно да се разгледат теми като „Как се справят мъжете с целия този стрес?“.

Обратната гледна точка, разбира се, засяга и жените. Всички страдаме от недостатъците на остарелите си и вече неработещи вярвания и стереотипи.

Освен че съм БУДНА МАЙКА, първо съм жена. Интересуват ме отгворите на следните въпроси:

 1. Какво означава и какво е чувството да бъдеш мъж в днешно време?
 2. Какви са предизвикателствата, с които се сблъскват мъжете?
 3. Как дискриминацията и високите очаквания към тях влияят на техния живот?
 4. Как още по-креативно и модерно може да се работи за постигане на равенство между половете и взаимна толерантност?

Равенство и дискриминация

Въпреки значителния напредък, който е постигнат в множество страни, все още съществува дискриминация, въз основа на пола. Различните религии, култури и стереотипи играят важна роля във формирането на гледните точки и обществените норми, свързани с равенството между половете.

В някои религии, например в исляма, съществуват традиции и учения, които могат да допринесат за неравенство и дискриминация. В някои общности жените се считат за по-слаб пол и са подложени на ограничения и социални неравенства.

В много части на света (например, Близкия Изток, Северна Африка, Южна Азия, Латинска Америка) жените се сблъскват с ограничения в образованието, професионалната кариера и участието в политическия живот. Това е резултат от стереотипи, които ги считат за по-неспособни за определени дейности или роли. Същевременно, мъжете могат да бъдат дискриминирани поради наложените върху тях социални очаквания и натиск да бъдат силни, независими и успешни.

Интернет и социалните медии играят важна роля в създаването на пространство за обмен на идеи и промотиране на равенството между половете. Хора от различни култури и религии могат да се свържат, да споделят опит и да работят заедно, за да създадат по-равнопоставено общество.

Психологическите изследвания показват, че стереотипите и предразсъдъците, свързани с пола, могат да влияят върху нашето мислене, поведение и начина, по който възприемаме другите хора.

Какви могат да бъдат тези стереотипи?

 • Ограничаване на възможностите – стереотипи за това какво е „подходящо“ или „нормално“ за мъже и жени.
 • Формиране на очаквания – стереотипите формират очакванията, които имаме към другите хора, въз основа на техния пол. Това може да доведе до несправедливо оценяване на хората и недостатъчно признаване на техните индивидуални способности и потенциал.
 • Дискриминация – стереотипите могат да доведат до дискриминация и неравнопоставеност на базата на пола.
 • Социални очаквания и норми – стереотипите формират социални очаквания и норми, които диктуват как трябва да се държим и какво трябва да постигнем, в зависимост от пола ни.
 • Отваряне за себе си и другите – стереотипите, свързани с пола, ни отдалечават от разбирането и създаването на взаимоотношения с другите, които не отговарят на тези стереотипи, и ни лишават от възможността да се обогатим от техните идеи, опит и перспективи.

Преодоляването на стереотипите е ключова стъпка към създаването на равнопоставено общество и приемането на различното в стремежа към колективното. Равенството между половете не означава, че трябва да отричаме различията между мъжете и жените. То поставя акцент върху признаването на индивидуалните способности, таланти и приноси, независимо от пола.

Равенството между половете е важно не само за жените, но и за мъжете, тъй като води до по-силно и устойчиво общество, в което всички имат равни възможности за развитие, постижения и признание.

Дискриминация срещу мъжете – факти

В нашето общество дискриминацията не засяга само жените, но и мъжете. Мъжете също се сблъскват с проблеми, които са свързани с тяхната полова идентичност и могат да имат сериозни последици върху тяхното благосъстояние и живот.

Една от формите на дискриминацията, която засяга мъжете, е свързана с ролята на бащата. В нашето общество все още се счита, че ролята на бащата е да бъде финансовият стълб на семейството. Вследствие на това, мъжете, които желаят да поемат по-активна роля в грижата за децата си, могат да се сблъскат с дискриминация и стигматизация.

В някои случаи, дискриминацията срещу мъжете има сериозни последици върху тяхната кариера. Например, мъжете, които желаят да работят професии, които обикновено се свързват с жените, като грижи за деца или домакинство. Възможно е да имат затруднения дори да намерят работа, защото техните професии не са считани за „мъжки“.

Друга форма на дискриминацията, която засяга мъжете, е свързана със здравеопазването. В много случаи мъжете не получават достатъчно здравна грижа и неглижират своето здраве. Това може да се дължи на социалните стереотипи за мъжествеността, които ги карат да се чувстват неудобно да търсят медицинска помощ. Като резултат, са по-склонни да проявяват рискови поведения, като употребата на алкохол.

Мъжете са по-склонни да злоупотребяват с алкохол и да развият зависимост към него от жените. Според данни от Националния институт по злоупотреба с алкохол в САЩ, през 2019 година 9,7 милиона мъже са имали алкохолна зависимост, в сравнение с 5,1 милиона жени. Мъжете са по-склонни да пият в по-големи количества и по-често, което повишава риска от здравословни проблеми, социални проблеми и проблеми в работата.

Дискриминацията срещу мъжете е реална и все още твърде осезаемо съществува в различни области на живота. Тя може да се прояви под формата на неравенство в заплащането, неравенство при съдебните решения, ограничения при избора на професия и дори под формата на забележки и коментари. Тези форми на дискриминация трябва да бъдат разглеждани сериозно и да се използват всички възможни средства за намаляването им.

Мъжете също страдат от дискриминация, но това е малко позната и почти невидима тема. Те също биват дискриминирани на работното място – срещат заплахи за загуба на работното място, имат пречки в професионалното развитие и дори заплахи за сексуален тормоз.

Мъжете често са лишени от възможността да поемат грижата за децата си, което означава, че трябва да работят повече и да имат по-малко време за семейството си.

Мъжете са масово засегнати от емоционално изоставяне, защото от тях се изисква да бъдат по-силни и да крият своите емоции. Това ги прави незрели, потиснати и депресирани, токсично мъжествени, отдалечени от себе си, сетивата си и същината на мъжката си енергия.

Въпреки тези предизвикателства, е налице нарастващо осъзнаване и мотивация към преодоляване на стереотипите и дискриминацията. Постепенно обществото започва да проявява толерантност. Все повече разбираме важността на приемането на емоциите, както и подкрепата на мъжете в техната емоционална еволюция като пол.

Насочването към по-отворено, съпричастно и равнопоставено общество е начин за създаване на пространство, в което и мъжете, и жените могат да се развиват и изразяват своята пълна човешка енергия и потенциал. Само като създадем равнопоставени възможности за всички, независимо от пола, можем да изградим по-силна и просперираща общност за всички нейни членове.